Školská rada

Školská rada je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb a je tvořena voleným zástupcem zřizovatele, zákonných zástupců žáků a pedagogickými pracovníky školy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát během školního roku. Podílí se na vytváření koncepčního a dlouhodobého záměru rozvoje školy (vize školy), schvaluje školní vzdělávací program, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výroční zprávu o činnosti školy. Školská rada se vyjadřuje a projednává uskutečňování školního vzdělávacího programu, návrh rozpočtu na další rok a rozbor hospodaření, inspekční zprávy České školní inspekce a významná opatření související s provozem školy. Podává podněty, oznámení a návrhy řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Datum zřízení: 1. 1. 2006

Počet členů školské rady: 3

Složení rady vzešlé z výsledků voleb ve dnech

  • 15. 6. (volba zástupce pedagogů),
  • 21. a 23. 6. (volba zástupce zákonných zástupců žáků) 2021.

V tomto složení Rada funguje od 12. 7. 2021.

Bc. Edita Řezáčová - zástupce za zřizovatele
Petr Toman - zástupce z řad rodičů
Mgr. Jiří Bína - zástupce pedagogického sboru

Kontakty:

Mgr. Jiří Bína, tel. 326 772 321

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100