Školní psycholog

Vážení učitelé, žáci, rodiče, ráda bych Vás seznámila s prací školního psychologa. Tato funkce byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům. Ve škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog, kteří společně zajišťují pedagogicko-psychologické poradenství.

SOUHLAS S ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA (formulář)

 

Kdo je školním poradcem v naší škole?

Bc. Aneta Pavlatová – v roce 2020 ukončila na Karlově univerzitě obor Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku. Od září 2020 pokračuje v navazujícím magisterském oboru Psychologie.

 

Co školní poradce dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby 

 

V jakých situacích se na něj může žák obrátit? 

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu 
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat 

 

Jak probíhá spolupráce se školním poradcem?

Školní poradce pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody se školním poradcem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných šk. poradcem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby poradce kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, školní poradce jejich dítě z těchto aktivit vynechává. Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního poradce je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

 • Školní poradce na škole působí v tyto dny: pondělí od 8.00 do 14.00 
 • kontakty: 
  telefon: 326 772 321
  e-mail: psycholog@1zsmh.cz
  kancelář zástupce ředitelky školy č. 122

Rychlý kontakt

Základní škola
Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254

Sekretariát: 326 772 321
Ředitelna: 326 772 526

Pavilon a školní družina

326 772 514

Sportovní hala Bios
313 100 575

E-mail:
skola@1zsmh.cz

Číslo účtu

Bankovní spojení
51-6902390287 / 0100